Betalingsvoorwaarden

Behandelingen declareren wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks mits u hiervoor verzekerd bent.  Hierbij gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen met de zorgverzekeraar.

  • Als het goed is heeft u een ziektekostenverzekering, dit is namelijk bij de wet verplicht. Dit betekent overigens niet dat u automatisch bent verzekerd voor fysiotherapie. Hiervoor heeft u meestal een aanvullende verzekering nodig.
    Wat de voorwaarden zijn waaronder u bent verzekerd, kunt u nalezen in uw polis of anders navragen bij uw verzekering. Wij zullen, indien uw verzekering dit toelaat, voor u de gemaakte kosten voor fysiotherapie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien dit niet kan, dient u zelf voor betaling van de nota’s zorg te dragen.
  • De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. De declaraties van fysiotherapeuten, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met het over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992